JM TV

Andréกวีเหล็ก


เขาอธิบายว่าตัวเองเป็น "กวีเหล็ก" ในเมือง Mareuil ในPérigordAndré Dubreuil ชอบสร้างประติมากรรมเพื่อตกแต่งสวนของเขา


วิดีโอ: แนวโนมของงาน DIY งานเหลก ในทศนะของขาพเจา (มกราคม 2022).